Program

Effektmätning

Chefs- och ledarutveckling handlar om att skapa både beteendeförändring och resultat. Det räcker inte med att enbart ge nya perspektiv eller att skapa förståelse och ny kunskap. Det väsentliga är hur det påverkar deltagarna att bli än bättre i att ta ansvar för sitt uppdrag, utöva sitt arbete och därmed bidra positivt till att uppfylla företagets mål.

Att enbart mäta deltagarnas upplevelse av våra utbildningar är inte tillräckligt. Lantella mäter också effekten av ledarutvecklingsinsatsen ute i deltagarnas avdelningar.

Vetenskaplig forskning visar att det finns en direkt koppling mellan det ledarskap som utövas och verksamhetens effektivitet och framgång (KPI, MMI index mm). Att som chef/ledare bli medveten om denna direkta koppling mellan chefs- och ledarbeteenden och verksamhetens effektivitet är en insikt som ger nya perspektiv på den egna rollen, det egna beteendet och det egna personliga ansvaret.

Genom att mäta deltagarnas ledarbeteende inför utbildningen och sedan följa upp dessa efter ett antal månader, blir det möjligt att kartlägga förändringar i ledarnas beteende. Därmed blir det möjligt att visa sambanden mellan det personliga utvecklingsarbetet under utbildningen och därmed också de förbättrade förutsättningarna för att skapa effektivitet och lönsamhet.

If you can’t measure it,
you can’t improve it.

– Peter Drucker

Mattband-460x307
Samtal