Om oss

Vår syn på ledarskap

Självmedvetenhet

Forskning visar att det finns en direkt koppling mellan framgångsrika ledare och hög emotionell intelligens, EQ.  EQ är ett mått på en persons förmåga att kunna förstå och handskas med sina känslor, hantera förändring, motivera sig själv, känna empati och social förmåga. 

När vi ställer frågan i företag hur en bra chef är, blir svaren ganska entydiga. Bra chefer lyssnar, är närvarande, är tydliga och vågar vara raka även när beskeden är obehagliga. Bra chefer visar vart man ska och man vill gärna följa dem och bidra på resan. Bra chefer visar tillit till sina medarbetare och behandlar dem som vuxna och kompetenta medmänniskor. Bra chefer tar tag i konflikter. Bra chefer är modiga.

Att vara en bra chef, samtidigt som osäkerheten och förändringstakten ökar, innebär att man som ledare måste ha goda kunskaper om sig själv och vad man står för. Man behöver ha en öppen och bra relation till sig själv, vara medveten om sina värderingar och sina drivkrafter samt hantera sina känslor och beteenden. Självmedvetenheten är den viktigaste delen i EQ och utgör också navet i ledarskapet.

”Att vara en tuff ledare är att våga lämna ifrån sig beslutsfattandet till medarbetarna, trots att du vet att det i slutändan är du själv som bär ansvaret.”

– Jan Carlzon

Relationer

Ledarskap handlar om att skapa tillitsfulla relationer. Om jag som chef ger mina medarbetare feedback, kommer denna feedback inte ha någon effekt, oavsett hur bra den är, om medarbetarna inte har förtroende för mig. Hur det påverkar resultat och måluppfyllnad blir ganska uppenbart.

Tillit och förtroende handlar om empati, att ha en öppen och ärlig relation till medarbetarna och att respektera och förstå deras drivkrafter, känslor och beteenden. 

Ledarskap

Att leda innebär att visa vägen och tydliggöra strategier och mål så att var och en känner ett engagemang och en delaktighet i att uppnå målen.  Det är oerhört viktigt att en chef kan uttrycka syftet med målen och varför företaget vill dit med ett språk som också talar till känslor. Det är då engagemanget uppstår. Min lojalitet. Det dubbla representantskapet. 

Ledarskapsmodellen

Cirkeln illustrerar hur Lantella ser på ledarskap och varför vi bygger våra program och utbildningar som vi gör. 

Verksamhet

Byggstenarna i att leda verksamhet utgörs av självmedvetenheten, relationerna och ledarskapet. Ytterligare en väsentlig byggsten är kunskapen om kommunikationsverktyg och modeller,  personlig effektivitet, att sätta mål, delegera, presentationsteknik och nätverkande samt förmågan att effektivt omsätta dessa verktyg i alla de dagliga beslutssituationer och utmaningar en chefs ställs inför.

” Kunden kommer inte först, det gör medarbetarna. Tar du hand om medarbetarna kommer de att ta hand om kunderna.”

– Richard Branson