Program

Här presenterar vi några av de program som är mycket efterfrågade av organisationer för att utveckla sina chefer, ledare och specialister. Se programmens innehåll och omfattning som en inspiration. Vi skräddarsyr innehållet utifrån era specifika utmaningar och vad ni vill uppnå med insatsen. Det kan handla om enskilda individer, mindre grupper eller omfattande uppdrag där hela organisationer behöver stöttning och utveckling i ledarskapet.

Programmen är utformade för att hantera ledarskapets utmaningar som uppstår i varje skede av karriären med både de verktyg och den träning som behövs för att skapa resultat. I kombination med individuell coaching märks resultaten ännu snabbare.

Situationsanpassat Ledarskap®

Situationsanpassat Ledarskap® – är världens mest genomförda ledarskapsutbildning baserad på Paul Herseys forskning. Modellen hjälper ledare att leverera resultat, skapa engagemang och driva förändringar. Det finns anledning till att 70% av Fortune 500 företagen och mer än 14 miljoner chefer och ledare i världen har använt modellen under åren. Det är en modell för att långsiktigt utveckla människor så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå beträffande specifika uppgifter eller mål.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare som vill utveckla sitt ledarskap.

 

Syftet

Modellen kommer att hjälpa dig att identifiera vilka påverkansbeteenden du ska använda i olika situationer för att uppnå maximal framgång och effektivitet. För att kunna göra det behöver du som ledare kunna se medarbetarens behov, förmåga och vilja i den givna situationen och därmed anpassa ditt sätt att leda, instruera och stödja individen.

Utbildningen kommer att utveckla dina förmågor att kommunicera effektivt, agera snabbare och att läsa av situationer och lära dig att anpassa din ledarstil efter det. När du gör det blir resultatet att du lyfter fram potential, drivkraft och engagemang hos dina medarbetare.

 

Inför utbildningen

Inför utbildningen kommer du att få gör en självskattning av din ledarstil och även din grupp kommer att få ge sin syn på ledarstilen. Det kommer att ske innan utbildningens start.

 

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer deltagaren få tillgång till e-learningsmoduler som syftar till att befästa de erhållna kunskaperna.  Ytterligare uppföljningsuppgifter, tips och råd kommer att finnas på Lantellas LMS (Learning Management System).

Ur innehållet

 • Ledarskapets största utmaningar
 • Utvärdera individens nuvarande Performance Readiness® (Genomförandekompetens)
 • De olika ledarstilarna
 • Matchning av genomförandekompetens och ledarstil
 • Genomgång och analys av gjorda ledarstilsskattningar
 • Hantera förändringen: utveckling/regression

 

 

 

Programledare

Paul Meyer har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är också utbildad behörig gymnasielärare. Han startade sin karriär inom finansbranschen, där han hade olika befattningar i Stockholm, London och Moskva. Han var verksam inom trading, riskkontroll och försäljning av aktierelaterade produkter. Han hade i sina olika befattningar ledaransvar över grupper som rapporterade till honom. Efter 16 år i denna bransch sadlade Paul om till att bli gymnasielärare, något han alltid hade drömt om. Han arbetade sammanlagt 11 år på Danderyds Gymnasium som lärare i Matematik, Ekonomi och Ryska. Idag undervisar Paul i ledarskap och använder då en kombination av teori, sina pedagogiska färdigheter och tidigare arbetslivserfarenheter.

 

Företagsanpassad variant

Vi skräddarsyr gärna utbildningen för er organisation och vi genomför utbildningen både på svenska och engelska. 

 

Kontakta oss

För mer information om utbildningen eller anmälan kontakta Renate Viering, Lantella Ledarskap på renate.viering@lantella.se eller på 0707-808 864.

Hållbart personligt och agilt ledarskap

Ett ledarutvecklingsprogram med fokus på de ledarutmaningar som du som ledare ställs inför idag och framöver med ett alltmer snabbrörligt arbetsliv och växande komplexitet. Programmet bygger nödvändiga ledarkompetenser som du behöver för att kunna leda strategiskt, röra dig över gränser och koppla samman perspektiv, skapa hållbar förändring, engagera dig i andra för gemensamma resultat, ta gruppens arbete till nästa nivå, utveckla dig själv som person och ledare. Programmet vävs in som en del av ditt ledarskap och blir synligt när nyvunna insikter och perspektiv som du tar med dig kan användas direkt i ledarskapsvardagen.

Målgrupp

Ett specialdesignat program för att möta behovet hos ledare som vill utveckla och fördjupa sitt ledarskap i ett alltmer föränderligt och komplext arbetsliv. Du är redan erfaren ledare som vill utöka din strategiska blick och möta ständig förändring med större handlingsnärvaro. Du är nyfiken och öppen för nya insikter och perspektiv.

Deltagarantalet är begränsat till 12 ledare per programstart.

Ur innehållet

Strategiska perspektiv i ledarskapet

 • Verktyg för att se strategiskt på ledarskapet där du får lyfta blicken och se det större sammanhanget du befinner dig i. Praktisk tillämpning av strategiskt tankesätt där du får blicka framåt och formulera en vision i ledarskapet som du börjar rikta in ditt agerande mot och successivt får att hända i det dagliga.
 • Leda förändring utifrån aktuell forskning och egna erfarenheter. Undersöka dynamiken i förändringsarbete och vad som krävs för att få engagerad handling, hantera främjande krafter samt kunna se och hantera motstånd.
 • Kreativ problemlösning och hantering av olikheter i en komplex miljö med förmåga att se på situationer från olika håll – i stunden. Träna att observera och tolka ageranden, beteenden och mönster hos andra och hos dig själv. Se hur samma situation kan ses, tolkas, värderas och hanteras på flera olika sätt.

Ta gruppens arbete till nästa nivå

 • Verktyg för att se på gruppens arbete – det som är synligt och det som pågår under ytan. Se mönster hos personer, relationer och situationer som du kopplar samman på ett nytt sätt och utforskar hur det påverkar i gruppdynamiken.
 • Praktisk tillämpning av arbetssätt för utveckling av välfungerande grupper där du utforskar och utveckla den egna arbetsgruppen. Du får öva att konkretisera den gemensamma uppgiften, engagera emotionellt och bygga tillit genom ökad öppenhet.

Engagera andra för gemensamma resultat

 • Verktyg för att stödja dig i att genomföra verksamhetskritiska och personliga samtal med enskilda individer – både inom och utanför den egna verksamheten.
 • Involvera andra och utifrån egna erfarenheter undersöka olika situationer, se vad som står på spel och träna att skapa en kontaktfull dialog där olika perspektiv kan integreras.
 • Lär av det du gör och utöka din handlingsnärvaro. Träna på att sätta dig in i andras synsätt samtidigt som du står kvar med ditt eget perspektiv, utveckla samarbete som överbryggar över gränser och hantera motsättningar.

Utveckla dig själv som ledare

 • Bygg upp ett personligt hållbart ledarskap och lär dig dynamiken bakom fullt engagemang där energi snarare än tid är den grundläggande faktorn för hög prestation. Fördjupa förståelsen för hur du kan rikta din energi och använda din handlingskraft.
 • Självinsikt i ledarskapet – ökad förståelse för dina egna beteenden, tankar, känslor och förutfattade meningar som påverkar i ledarskapet genom feedback och reflektion.
 • Mental rörlighet – att se, tänka och kommunicera utifrån ett perspektiv och även medvetet kunna fokusera om utifrån andra, mer vidgade perspektiv. Du får träna och reflekterar över upplevelser som ger insikter som kan bredda ditt sätt att agera som ledare. Balans mellan inflytande och inlevelse i ledarskapet.
 • Känslomässigt mod i ledarskapet – du bygger upp en ökad förståelse för känslornas betydelse och får inblick i vad det innebär att leda med trygghet i dig själv i kontakt med andra. Du är ditt eget verktyg där du lär dig medvetet kliva utanför den egna komfortzonen, använder dina inre resurser och utvecklar ett modigare ledarskap.
 • Medveten närvaro, fokus och återhämtning – förmågan att upptäcka när uppmärksamheten är inriktad på tankar om det som hände tidigare eller det som komma skall istället för att vara närvarande i nuet. Att kunna flytta fokus där vi är, uppmärksamma hur vi gör, inte fastna i mönster utan släppa och ta steg vidare.

Ny som chef

Du är ny i din roll som chef och vill utvecklas i ditt ledarskap. Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra. Vi ger dig verktyg, ett givande nätverk, förståelse för dina styrkor och för hur du på bästa sätt tar tillvara på dina medarbetares potential. Programmet ger dig en ökad självinsikt och en större medvetenhet kring din roll som chef och ditt personliga ledarskap. Du får med dig värdefulla verktyg och träning i att bl a coacha, påverka, förändra och utveckla.

 

Målgrupp

Du är ny i din chefsroll och har jobbat som mest två år som chef.

 

Ur innehållet

Personligt ledarskap, målformulering och målarbete

 • Vad innebär rollen och mandatet som chef
 • Min värdegrund och hur detta påverkar mitt ledarskap
 • Tid för feedback och reflektion
 • Mindfulness och närvaro i mitt ledarskap
 • Hur delegera och hur prioritera
 • Handlingsplan för fortsatt ledarskap
 • Team och kommunikation
 • Kommunikationsmodeller – för tydlig och effektiv kommunikation
 • Gruppers utvecklingsprocess
 • Ledarskapsteorier
 • Att driva förändring
 • Konflikthantering och medling
 • Feedback
 • Svåra samtal
 • Coachande ledarskap
 • Erfaren ledare inbjuds och reflekterar kring sitt ledarskap och erfarenheter

Leda utan att vara chef

Du har en roll som innebär att du förväntas leda, utveckla och stödja andra samt nå mål och skapa resultat utan att ha ett formellt chefsansvar.

Programmet ger dig en omfattande utbildning i ledarskap, både när det gäller ditt personliga ledarskap och att motivera och engagera andra och bli en effektiv ledare. Genom de erfarenheter som finns i gruppen i kombination med de modeller och teorier i programmet vill vi skapa en tydlighet i den ofta komplexa roll som det är att leda utan att vara chef.

 

Målgrupp

Projektledare, teamledare, arbetsledare, processledare, samordnare eller någon annan form av ledarskap – utan att vara formell chef för gruppen eller teamet.

Personligt ledarskap, team och kommunikation

 • Vad innebär rollen att leda utan att vara chef
 • Mina värderingar och hur de påverkar mitt ledarskap
 • Tid för feedback och reflektion
 • Mindfulness
 • Delegera
 • Handlingsplan för fortsatt ledarskap
 • Kommunikationsmodeller– för tydlig och effektiv kommunikation
 • Gruppers utvecklingsprocess
 • Ledarskapsteorier
 • Att driva förändring
 • Konflikthantering
 • Feedback
 • Svåra samtal
 • Coachande ledarskap
 • Erfaren ledare inbjuds och reflekterar kring sitt ledarskap och erfarenheter.

 

Projektledarprogrammet

Du är ny i din roll som projektledare och vill öka effektiviteten i dina projekt genom både en tydligare struktur och att utveckla ditt ledarskap. Programmet ger dig en bas att stå på för att kunna handskas med ett projekts alla utmaningar.

Struktur innebär att både förstå hur ett projekt hanteras utifrån företagets perspektiv men också att kunna omsätta det i praktiken.

Hållbart ledarskap innebär förståelse för dina styrkor och för hur du på bästa sätt tar tillvara på dina medarbetares potential. Det består också av att ta hand om dig själv i rollen som projektledare.

 

Målgrupp

Du är ny i din roll och har jobbat som mest två år som projektledare.

 

Ur innehållet

 • Struktur
 • Projektmodell (roller, beslut, faser och dokument)
 • Målformulering på kort och lång sikt
 • Bryta ned ett mål i aktiviteter (WBS)
 • Estimering av tid och kostnad
 • Tidsplan (GANTT-schema)
 • Budget
 • Riskanalys
 • Hållbart ledarskap
 • Vad innebär rollen och mandatet som projektledare
 • Kommunikationsmodeller – för tydlig och effektiv kommunikation
 • Gruppers utvecklingsprocess
 • Individens påverkan på en grupps utvecklingsprocess
 • Feedback som verktyg
 • Coachande ledarskap
 • Stress och stresshantering

International Leadership Program

The International Leadership Program provides managers with the tools and processes needed to meet their organization’s leadership challenges. The program will increase your knowledge and self-awareness and give you relevant perspectives and skills to work effectively as a leader in organizations where different cultures meet.

 

Participant Profile

Managers and leaders working in an international environment. Non-Swedish speaking leaders as well as Swedish speaking leaders, working in a cross culture context. You are looking for a program combining management development and cultural differences. All sessions will be held in English.

 

Goal and aim

The program will enhance your competence and your ability to lead in an international culture.

We give you the tools to inspire, engage and motivate.

 

You will

 • get a valuable network, understanding of your strengths and how to best take advantage of your employees’ potential. 
 • receive valuable training upgrade your ability to coach, influence, drive change and develop your personal leadership.
 • be introduced to an instrument which measures the effectiveness and the impact of your leadership style before and after the program.

 

Content

 • Assessment of your leadership capacity with feedback from your organization and diagnose areas to improve your leadership skills.
 • Operate as a representative in different dimensions of authority.
 • Value-based leadership: increase your awareness of how culture and your values influence behaviors and results.
 • Communication models to improve your communication skills,
 • Learn to build trust and listen actively to find common ground.
 • Conflict management.
 • Challenging conversations.
 • Coaching as a tool to motivate and energize: helping employees own their jobs and strive for excellence.
 • Feedback techniques for building trust and enhancing personal professional growth.
 • Leading groups to improved interaction and effective performance.
 • Leading change to minimize low performance.
 • Going from claiming working with goals to actually delivering.
 • Plan a roadmap for further development of your leadership.
 • Leadership performance follow up.
 • All sessions and discussions will be put in an international context

Vill du veta mer om Lantellas ledarskapsprogram?